Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Drukuj
1 2 3

Regulamin organizacyjny

Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SPÓŁKI AKCYJNEJ

„UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW"

Z SIEDZIBĄ W KRYNICY ZDROJU

Zarząd Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju, działając na podstawie § 22 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki oraz Uchwały Zarządu Nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. i Uchwały Zarządu Nr 02/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. ustala następujący Regulamin Organizacyjny Spółki.

§ 1 .

Podstawowe informacje o Spółce:

 

1. Spółka Akcyjna Uzdrowisko Krynica – Żegiestów jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa.

2. Spółka działa na podstawie: ustawy Kodeks Spółek Handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 roku ( Dz. U. 2013 poz. 1030), przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216), postanowień Statutu Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3. Rodzaje działalności Spółki określone są w Statucie Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów. Podstawowe rodzaje to: lecznictwo uzdrowiskowe oraz produkcja wód mineralnych i leczniczych.

§ 2 .

 

Rodzaje i kompetencje organów Spółki:

1. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd.

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki reguluje Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych.

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie ze Statutem Spółki. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

4. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 3 .

 

I. Zarząd Spółki

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki, prawidłowe jej funkcjonowanie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów Spółki.

3. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

4. Zarząd planuje pracę oraz kierunki rozwoju działalności Spółki.

5. Zarząd kieruje działalnością bieżącą Spółki.

6. Zarząd koordynuje działania pionów i komórek organizacyjnych które mu bezpośrednio podlegają.

7. Zarząd prowadzi nadzór nad realizacją strategii i rozwojem Spółki.

8. Zarząd nadzoruje przygotowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, oraz rocznych planów działalności.

9. Zarząd kształtuje strategię informacyjną i promocyjną, politykę jakości i politykę bezpieczeństwa.

10. Zarząd nadzoruje system zarządzania jakością oraz dba o poprawę jakości produktów i usług.

 

II. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Planowanie kierunków rozwoju i funkcjonowania Spółki w tym nadzorowanie przygotowywania rocznych planów rzeczowo-finansowych i wieloletnich planów strategicznych dla Spółki.

3. Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, majątkowych, technologicznych w celu realizowania założonych planów funkcjonowania i kierunków rozwoju Spółki.

4. Nadzorowanie prowadzonej w Spółce polityki ekonomiczno – finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa.

5. Działania ukierunkowane na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz Spółki.

6. Nadzorowanie procesów inwestycyjnych w Spółce.

7. Negocjowanie i zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem Spółki.

8. Inspirowanie działań związanych z pozyskiwaniem nowych odbiorców usług uzdrowiskowych i wyrobów zdrojowych Spółki.

9. Nadzór nad polityką kadrową i płacową Spółki.

10. Dbanie o pozytywną sytuację społeczną w Spółce tj. poszanowanie godności i równego traktowania pracowników, właściwy przepływ informacji wewnątrz Spółki, współpracę z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

11. Zapewnienie warunków do przestrzegania w Spółce zasad bhp, p. pożarowych.

12. Nadzorowanie wypełniania obowiązków Spółki w zakresie obronności i ochrony informacji niejawnych.

13. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w zakresie wynikającym z tzw. Planu Ruchu oraz Decyzji Koncesyjnej.

14. Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w ramach public relation oraz współpraca w tym zakresie z lokalnym samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi.

15. Nadzorowanie wdrażania i realizacji Zarządzania Jakością.

16. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w Spółce poprzez audytora wewnętrznego.

17. Nadzór nad przestrzeganiem w Spółce regulaminów wewnętrznych, instrukcji obiegu dokumentów, ochrony danych wrażliwych Spółki i właściwej archiwizacji dokumentów.

18. Nadzór nad pracą Sekcji Informatyki i jej organizacją, w tym m.in. nad zapewnieniem stałej poprawnej pracy systemu operacyjnego, zainstalowanych programów komputerowych, sprzętu telekomunikacyjnego i telefonii komórkowej, a także infrastrukturą informatyczną Spółki.

19. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Spółce ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, wszystkie zadania realizuje Prezes Zarządu.

 

§ 4 .

 

Prezesowi Zarządu Spółki bezpośrednio podlega:

 1. Dyrektor ds. Ekonomicznych/ Główny Księgowy

 2. Dyrektor ds. Lecznictwa

 3. Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

4. Dyrektor ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego

5. Dyrektor ds. Handlowych

6. Radca Prawny (Adwokat)

7. Biuro Zarządu

8. Dział Zamówień Publicznych.

9. Specjalista ds. zarządzania jakością w Spółce

10.Specjalista ds. BHP i Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Specjalista ds. p/poż.

11. Inspektor Kontroli Wewnętrznej

12. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

13. Sekcja Informatyki

14. Biuro Rozwoju i Marketingu

 

§ 5 .

 

Ustala się następujące piony organizacyjne w Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów":

 

1. Pion Ekonomiczno-Finansowy

2. Pion Lecznictwa Uzdrowiskowego

3. Pion Techniczny i Inwestycji

4. Pion Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego

5. Pion Handlowy

 

§ 6 .

 

Podstawowe zadania Dyrektora ds. Ekonomicznych/ Głównego Księgowego:

1. Prowadzenie polityki finansowej Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi oraz innymi właściwymi aktami prawnymi oraz nadzór nad ich realizacją przez poszczególne służby księgowe.

2. Stały nadzór nad pracą działu księgowości oraz działu ekonomiczno-finansowego.

3. Opracowywanie systemu finansowego Spółki, w szczególności:

 

a) opracowywanie systemu rozliczeń finansowych poszczególnych przedsięwzięć oraz jednostek organizacyjnych,

b) określanie wielkości odpisów na fundusze celowe,

c) określanie zasad finansowania działalności nierentownych, rekompensowania strat,

d) określanie zasad i procedur zaciągania kredytów, rozliczeń z budżetem państwa i bankami,

e) określanie zasad naliczania amortyzacji,

f) opracowywanie struktury kosztów i zasad dysponowania funduszami,

g) ewidencjonowanie i rozliczaniem działalności gospodarczej,

h) opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów itp., w ścisłej współpracy z dyrektorem ds. handlowych i rozwoju sprzedaży.

4. Nadzór merytoryczny nad przestrzeganiem budżetu Spółki.

5. Nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem nakładów pośrednich i bezpośrednich zawiązanych z działalnością Spółki.

6. Opracowywanie zasad i nadzór funkcjonalny nad stosowaniem rachunku ekonomicznego.

7. Nadzór i kontrola nad sporządzaniem sprawozdawczości podatkowej, ZUS i rozliczaniem z budżetem.

8. Nadzór nad sporządzaniem pozostałej sprawozdawczości GUS i innej zewnętrznej i wewnętrznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegu dokumentów księgowo-finansowych.

10.Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry.

11. Realizowanie strategii Spółki oraz Zarządzania Jakością w zakresie podległych działów.

12.Nadzór nad opracowywaniem i realizacją rocznych planów rzeczowo-finansowych, operacyjnych, restrukturyzacyjnych Spółki.

13.Opiniowanie planów działalności gospodarczej całej firmy oraz planów poszczególnych obszarów jej działania ze względu na skutki i możliwości finansowe.

14. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych

15. Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa.

16. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników: regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, zabezpieczenie mienia, instrukcji obiegu dokumentów, przepisów w zakresie bhp i p/poż.

Dyrektor Ekonomiczny - Główny Księgowy odpowiedzialny jest za całokształt gospodarki środkami finansowymi i rzeczowymi oraz rachunkowość Spółki, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa stosowanych w kierowanej przez niego komórce.

 

Dyrektorowi ds. Ekonomicznych/ Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlega:

1. Dział księgowości.

2. Dział ekonomiczno- finansowy.

 

§7 .

 

Podstawowe zadania Dyrektora ds. Lecznictwa :

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz właściwej organizacji pracy podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Nadzór nad przestrzeganiem procedur medycznych i Praw Pacjenta.

 3. Organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej, hotelarskiej i gastronomicznej w zakładach i urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu właściwości balneologicznych i fizykalnych miejscowości, na której terenie działa Spółka .

 4. Sporządzanie programów i planów optymalnego wykorzystania bazy leczniczej, zabiegowej i hotelowej Spółki .

 5. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z potrzebami profilów leczniczych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 6. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, PCPR, MOPS oraz różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania klientów dla maksymalnego wykorzystania posiadanej bazy hotelowej i leczniczej - prowadzenie negocjacji z kontrahentami w zakresie warunków realizacji umów na świadczenia zdrowotne i usługi hotelarskie.

 7. Stały nadzór nad prawidłową realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i instytucjami, o których mowa w pkt 6.

 8. Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

 9. Zapewnienie merytorycznego nadzoru nad świadczonymi przez podmiot leczniczy usługami z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez pracowników Spółki w obiektach szpitalnych i sanatoryjnych .

10. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych – współpraca z działem zamówień publicznych.

11. Racjonalne wykorzystanie infrastruktury uzdrowiskowej Spółki dla osiągnięcia przez Spółkę optymalnych wyników ekonomicznych. Współdziałanie z działem ekonomiczno-finansowym w zakresie prowadzenia stałego monitoringu efektywności wykorzystania środków rzeczowych i finansowych w działalności leczniczej i hotelowej Spółki.

12. Współdziałanie z pionem technicznym w zakresie określania potrzeb inwestycyjno-remontowych bazy leczniczej i hotelowej.

13. Opracowywanie planów zatrudnienia oraz nadzór nad prawidłowym i pełnym wykorzystaniem kadry w pionie lecznictwa.

14. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością w obszarze lecznictwa i usług hotelowych.

15. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych.

16. Wdrażanie nowych form terapii przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych , wprowadzanie nowych produktów lecznictwa uzdrowiskowego, organizowanie badań naukowych związanych z wpływem lecznictwa uzdrowiskowego na zdrowie człowieka przez nawiązywanie współpracy z odpowiednimi podmiotami leczniczymi.

17. Tworzenie i realizacja marketingowej strategii dla podmiotu leczniczego.

18. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów oraz prowadzenie konkurencyjnej strategii w zakresie polityki cenowej na świadczenia zdrowotne i usługi oferowane przez podmiot leczniczy.

19. Opracowywanie rocznych planów działalności oraz budżetu z zakresu marketingu , promocji i reklamy usług uzdrowiskowych, leczniczych oraz nadzór nad ich realizacją.

20. Analiza rynku i podmiotów konkurencyjnych dla lecznictwa, działalności zabiegowej i rekondycyjnej.

21. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników: regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, zabezpieczenie mienia, instrukcji obiegu dokumentów, przepisów w zakresie bhp i p/poż.

Dyrektor ds. Lecznictwa odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie działalności leczniczej i hotelarskiej prowadzonej przez Spółkę, w tym rentowność tej działalności oraz racjonalne wykorzystanie nakładów na lecznictwo, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa stosowanych w kierowanej przez niego komórce.

 

Dyrektorowi ds. Lecznictwa bezpośrednio podlega:

1. Sekcja ds. lecznictwa

2. Sekcja ds. usług zabiegowych

 1. Pielęgniarka epidemiologiczna

 2. Naczelna Pielęgniarka

 3. Stanowisko punktu aptecznego/dział farmacji szpitalnej

 4. Zespół sanatoriów: NDZ, SDZ, NŁM, Patria

 1. Szpital Uzdrowiskowy: NŁM

8. Zakład Przyrodoleczniczy i Przychodnia Uzdrowiskowa : Stare Łazienki Mineralne

9. Pijalnie: Główna, Jana , Słotwinki, Mieczysława

10. Centralna rezerwacja

 

W związku wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013 r. poz. 2) zarząd Spółki uchwałą nr 50/2012 z 18.12.2012 r. przyjął ,,Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pod nazwą Uzdrowisko Krynica – Żegiestów Spółka Akcyjna”, który opisuje zasady funkcjonowania pionu lecznictwa podległego Dyrektorowi ds. Lecznictwa.

 

§ 8 .

 

Podstawowe zadania Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji:

1. Nadzór nad utrzymaniem ruchu w obiektach Spółki.

2. Sporządzanie programów i planów prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z planem działalności Spółki.

3. Sporządzanie programów i planów rozbudowy i rekonstrukcji infrastruktury technicznej Spółki.

4. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym finansowanych ze środków unijnych.

5. Nadzór nad prowadzonym własnym wykonawstwem inwestycyjno-remontowym.

6. Dbałość o dostosowywanie stanu infrastruktury Spółki do jej celów, programów i planów działalności oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i innych określonych odrębnymi przepisami.

7. Nadzór i utrzymanie infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkownika oraz polityką Spółki lub poszczególnych użytkowników infrastruktury.

8. Nadzór nad stanem technicznym, pracą i bezpieczeństwem użytkowania urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych.

9. Nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem bezpośrednich nakładów związanych z utrzymaniem ruchu oraz prawidłowym dysponowaniem i rozliczaniem nakładów ponoszonych na remonty, inwestycje i modernizacje.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska naturalnego.

 2. Koordynacja zabezpieczenia materiałowego Spółki w urządzenia, surowce i materiały potrzebne do sprawnego funkcjonowania Spółki.

 3. Planowanie zapotrzebowania oraz normowanie zużycia: paliwa, energii i wody na podstawie planów działalności Spółki.

 4. Nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia energii, wody i ścieków.

 5. Propagowanie postępu technicznego w zakresie gospodarowania energią , wodą i ściekami.

15.Ewidencjonowanie oraz ocena techniczno-eksploatacyjna stanu środków trwałych użytkowanych przez Spółkę.

16.Ewidencjonowanie bezpośrednich nakładów związanych z utrzymaniem ruchu tj. gospodarką

 

cieplną, energetyczną, wodno-ściekową, konserwacyjno-remontową budynków , budowli, maszyn i urządzeń, gruntami, urządzeniami łączności, drogami zakładowymi i placami składowymi.

17.Utrzymywanie i organizowanie pracy odpowiednich warsztatów, grup konserwatorskich i remontowych oraz energetycznych i ciepłowniczych.

18. Nadzór nad prowadzeniem podstawowej działalności zaopatrzeniowo-magazynowej oraz gospodarki narzędziowej.

19.Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry.

20.Nadzór nad prowadzoną dokumentacją związaną z funkcjonowaniem pionu techniczno-inwestycyjnego.

21. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością .

22. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych.

23. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych – współpraca z działem zamówień publicznych.

Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji odpowiedzialny jest za zabezpieczenie ruchu bazy eksploatowanej przez Spółkę, właściwe i sprawne prowadzenie remontów, inwestycji i modernizacji a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanym przez niego pionie.

 

 

Dyrektorowi ds. Technicznych i Inwestycji bezpośrednio podlega:

 

 1. Dział inwestycji i Planowania Remontów

 2. Dział Administracji i Zaopatrzenia

 3. Kotłownia

 4. Brygada konserwacyjna

 5. Warsztat Mechaniczny

 6. Warsztat Elektryczny

 7. Sekcja Transportu

 

 

§ 9 .

 

 

Podstawowe zadania Dyrektora ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego:

1. Zarządzanie produkcją w podległym pionie.

2. Organizowanie i nadzór nad produkcją wód mineralnych i innych produktów zdrojowych.

3.Nadzór nad prawidłową jakością rozlewanych wód zgodnie z zapisami prawa i systemem zarządzania jakością.

4. Nadzór nad utrzymaniem ciągłości produkcyjnej.

5. Dbanie o rozwój techniczny, technologiczny i eksploatacyjny Zakładu Produkcji Wód.

6. Poszukiwanie i przedstawianie Zarządowi Spółki nowych rozwiązań związanych z produkcją wód, w tym technologii produkcji, surowców i opakowań używanych do produkcji, pozwalających na utrzymywanie konkurencyjności produktów zdrojowych Spółki.

7. Dbałość o minimalizację strat w procesie produkcji i magazynowania surowców do produkcji oraz wyrobów gotowych.

8. Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry.

9. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością .

10. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych.

11. Bezpośredni nadzór nad infrastrukturą obszaru górniczego w zakresie wykorzystywania go i utrzymania w należytym stanie zgodnie z zapisami Koncesji.

12. Zapewnienie stałej dostępności całego asortymentu zasobów mineralnych.

13. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki surowcowej z użyciem surowców naturalnych.

14. Organizowanie i nadzór nad pracami naukowo-badawczymi związanymi z prawidłową eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych.

15.Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych – współpraca z działem zamówień publicznych.

16. Współpraca z Dyrektorem ds. Handlu w zakresie dynamicznego dysponowania odpowiednimi produktami na potrzeby rynku.

Dyrektor ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego odpowiedzialny jest za nadzór nad infrastrukturą obszaru górniczego, nadzór nad prawidłową jakością rozlewanych wód zgodnie z zapisami prawa i systemem zarządzania jakością, za utrzymanie ciągłości produkcyjnej a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanym przez niego pionie.

Dyrektorowi ds. Produkcji i UZG bezpośrednio podlega:

 

 1. Uzdrowiskowy Zakład Górniczy

 2. Zakład Produkcji Wód

 3. Laboratorium Mikrobiologiczne

 4. Magazyn Produkcji

 5. Wytwórnia CO2

§ 10 .

Podstawowe zadania Dyrektora ds. Handlowych:

 1. Organizowanie i nadzór nad pracą Działu Handlowego, Działu Spedycji zgodnie z aktualną polityką Spółki i jej celami biznesowymi.

 2. Tworzenie zasad polityki handlowej Spółki w zakresie produkowanego asortymentu, polityki cenowej, dystrybucji i sprzedaży, promocji i reklamy wyrobów zdrojowych, ulepszania marki, tworzenia nowych produktów, usług i marek w obszarze produktów zdrojowych.

3. Opracowywanie rocznych i krótkoterminowych planów sprzedaży .

4. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu w tym rynków zagranicznych dla produktów zdrojowych i usług Spółki.

5. Nadzór nad sprzedażą produktów zdrojowych i kierowanie siecią dystrybucji produktów zdrojowych.

6. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów itp., w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym.

7. Negocjowanie warunków umów handlowych.

8. Stały kontakt z klientami kluczowymi oraz opieka nad istniejącą bazą klientów.

9. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem transportu.

10. Koordynacja działań w zakresie prawidłowego i optymalnego wykorzystania własnego i wynajmowanego transportu samochodowego w działalności handlowej.

11. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i logistyki.

12. Nadzór nad pracą przedstawicieli handlowych w terenie i egzekwowanie realizowania planów sprzedaży, rozwoju rynku, wzrostu sprzedaży zgodnie z przyjętymi przez Spółkę założeniami.

13. Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry.

15. Realizowanie przyjętej przez Zarząd w danym okresie strategii działania i rozwoju Spółki.

16.Opracowywanie rocznych planów działalności oraz budżetu dla działalności z zakresu marketingu , promocji i reklamy wyrobów i usług oraz nadzór nad ich realizacją.

17. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów.

18. Analiza rynku i podmiotów konkurencyjnych dla wszystkich obszarów działania Spółki,

19. Poszukiwanie możliwości promocji produktów i usług Spółki.

20. Nawiązywanie kontaktów w zakresie marketingu, promocji i reklamy produktów i usług Spółki.

21. Negocjowanie warunków promowania i reklamy produktów i usług Spółki.

22. Stałe analizowanie obszarów działalności Spółki, pod kątem ich rozwoju, konkurencyjności na rynku i podnoszenia rentowności sprzedaży.

23. Stała współpraca z Pionem Produkcji i UZG oraz Pionem Lecznictwa w celu maksymalizacji zysków Spółki ze sprzedaży jej produktów i usług.

24.Nadzór nad administrowaniem danymi osobowymi i nad ochroną danych osobowych przechowywanych w Spółce.

25. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych.

26. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych – współpraca z działem zamówień publicznych.

27. Współpraca z Dyrektorem ds. Produkcji i UZG w zakresie dynamicznego dysponowania odpowiednimi produktami na potrzeby rynku.

Dyrektor ds Handlowych odpowiedzialny jest za organizację i rozszerzanie rynków zbytu produktów zdrojowych oraz usług Spółki, oraz rentowność sprzedaży wód leczniczych i mineralnych, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanej przez niego komórce.

Dyrektorowi ds. Handlowych bezpośrednio podlega:

 

Dział Handlowy

Dział Spedycji

 

§ 11 .

Pozostałe funkcje kierownicze o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki pełnią:

 1. Kierownik Działu Handlowego

 2. Kierownik Działu Spedycji

 3. Kierownik Zakładu Produkcji Wód

 4. Kierownik Działu Inwestycji i Planowania Remontów

 5. Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia

 6. Kierownik Sekcji ds. Lecznictwa

 7. Kierownik Działu Księgowości

 8. Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego

 9. Kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych

 10. Kierownik Działu Zamówień Publicznych

 11. Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego

 12. Kierownik Usług zabiegowych

 13. Kierownik Biura Rozwoju i Marketingu

 14. Stanowisko farmacji szpitalnej

 

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za całokształt spraw określonych ramowym zakresem obowiązków i uprawnień służbowych, stanowiących część składową niniejszego Regulaminu.

Nie wymienione stanowiska kierownicze sprawują funkcje wyłącznie w zakresie swoich komórek organizacyjnych.

 

1. Do zadań Kierownika Działu Handlowego należy w szczególności :

 1. Realizowanie planów sprzedaży.

 2. Pozyskiwanie nowych klientów, w tym :

 

 1. prowadzenia wstępnych rozmów,

 2. przedstawiania oferty Spółki,

 3. prowadzenie negocjacji handlowych na poziomie podstawowym,

 4. finalizowania negocjacji.

3. Stała współpraca z klientami, w zakresie :

 1. inicjowania dostaw produktów zdrojowych,

 2. przyjmowania zamówień,

 3. informowania o promocjach.

 

 1. Prowadzenie kart klientów, ze szczegółowym opisem klienta, osób do kontaktu, itp.

 2. Bieżąca rejestracja kontaktów z klientami: rozmów, telefonów, ofert, umów, itp.

 3. Tworzenie uporządkowanego archiwum dokumentów handlowych.

 4. Bieżąca windykacja należności w szczególności należności przeterminowanych.

 5. Współpraca z Pionem Produkcji w zakresie zapotrzebowania na produkty zdrojowe pod kątem planowanej sprzedaży.

 6. Sporządzanie miesięcznych analiz sprzedaży w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, z wyszczególnieniem zapłaconych należności.

 7. Występowanie do Radcy Prawnego Spółki o wszczęcie postępowań w sprawie windykacji należności w porozumieniu z Działem Księgowości.

Kierownik Działu Handlowego odpowiada za prawidłową realizację polityki sprzedaży wód mineralnych i leczniczych oraz rentowność sprzedaży.

2. Do zakresu działania Kierownika Działu Spedycji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie polityki sprzedaży wyrobów gotowych.

 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień uzyskiwanych z Działu Handlowego.

 3. Nadzór nad terminową i kompletną realizacją zamówień.

 4. Organizowanie całokształtu spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem produktów do kontrahentów.

 5. Organizacja obsługi gospodarki magazynowej, w tym sporządzanie całości dokumentów przewozowych.

 6. Prowadzenie gospodarki opakowaniami.

 7. Kompletowanie zamówień do pełnych składów przewozowych.

 8. Awizowanie dostaw do kontrahentów, w szczególności do sieci.

 9. Zlecanie w jak najkorzystniejszy (w tym finansowo) dla Spółki sposób usług transportowych, przy pełnym wykorzystaniu transportu własnego i ich rozliczanie.

 10. Współpraca z Kierownikiem Zakładu Produkcji w zakresie ustalania krótkoterminowych planów produkcji w zakresie asortymentu i ilości.

 11. Współpraca z Radcą Prawnym przy opracowywaniu umów spedycyjnych, przewozowych i składu.

 12. Nadzór nad składami produktów Spółki na terenie kraju.

 13. Stałe monitorowanie zapasów produktów zdrojowych w magazynach i składach.

 14. Opracowywanie sprawozdań dotyczących sprzedaży wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę.

 15. Współpraca podczas organizowania przetargów /konkursów/ wszelkich zamówień zlecanych przez Firmę w ramach procesów magazynowo - transportowo – spedycyjnych.

 16. Bieżące informowanie przełożonych o niezrealizowanych zamówieniach.

 17. Informowanie kontrahentów o różnicach między zamówieniami  i dostawą (negocjacje ewentualnych rekompensat).

 18. Współpraca przy rozpatrywaniu i realizacji reklamacji.

Kierownik Działu Spedycji odpowiada za całokształt procesu sprzedaży i dostarczania produktów zdrojowych do kontrahentów

 

3. Do zakresu działania Kierownika Zakładu Produkcji Wód należy w szczególności:

 1. Organizowanie i kierowanie pracą Zakładu Produkcji Wód i Wytwórni C02.

 2. Stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem technologicznym procesu produkcyjnego z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywnościowego, Dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), Dobrej praktyki Higienicznej (GHP) oraz Systemu zarządzania jakością (HACCP) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 3. Realizacja zatwierdzonego przez Zarząd Spółki planu produkcji.

 4. Utrzymywanie ruchu maszyn i urządzeń Zakładu Produkcji Wód i Wytwórni CO2, w szczególności:

 

 1. zapewnienie stałej gotowości maszyn produkcyjnych, przy zapewnieniu przestrzegania norm eksploatacji i norm bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. opracowywanie harmonogramów remontów bieżących, okresowych i kapitalnych parku maszynowego,

c) bieżąca konserwacja parku maszynowego.

 

 1. Nadzór nad wykonywaniem remontów i konserwacji przez wykonawców własnych i zewnętrznych.

 2. Sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne do maszyn i urządzeń produkcyjnych.

 3. Sporządzanie zamówień na surowce i materiały do produkcji.

 4. Administrowanie majątkiem Zakładu Produkcji Wód.

 5. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki materiałowej w Zakładzie Produkcji Wód.

 6. Nadzór na prawidłowym prowadzeniem wymaganej przepisami dokumentacji.

Kierownik Zakładu Produkcji Wód odpowiada za całokształt spraw związanych z produkcją wyrobów zdrojowych.

 

4. Do zadań Kierownika Działu Inwestycji i Planowania Remontów należy w szczególności:

 1. Programowanie całości zagadnień inwestycyjno-remontowych Spółki.

 2. Przyjmowanie i opiniowanie wniosków w sprawach inwestycji i remontów z poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.

 

 1. Współpraca z Pionem Ekonomiczno-Księgowym w zakresie dysponowania i rozliczania nakładów ponoszonych na inwestycje i modernizacje.

 2. Załatwianie i sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej i prawnej inwestycji i remontów kapitalnych w zgodności z obowiązującym Prawem Budowlanym Ustawą o zamówieniach publicznych i innymi przepisami prawa.

 3. Uzgadnianie zakresu opracowań i konsultowanie rozwiązań technicznych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych.

 4. Sporządzanie wytycznych do projektowania i wykonawstwa .

 5. Udział w postępowaniach przetargowych na wykonanie robót inwestycyjno-remontowych.

 6. Udział w przygotowywaniu projektów umów o wykonawstwo prac inwestycyjnych i remontowych

 7. Wykonywanie czynności koordynacyjnych w zależności od systemu wykonawstwa oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.

 8. Dokonywanie odbioru wykonanych prac dokumentacyjnych, odbioru robót.

 9. Dokonywanie rozliczeń prac remontowych i inwestycji, sprawdzanie faktur wykonawców pod kątem merytorycznym i rachunkowym.

 10. Prowadzenie kontroli stanu obiektów i urządzeń.

 11. Uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnych w czasie spisu inwestycji rozpoczętych.

Kierownik Działu Inwestycji i Planowania Remontów odpowiedzialny jest za zgodny z planem rzeczowym i finansowym przebieg procesów inwestycyjnych i remontowych w Spółce.

 

5. Do zakresu działania Kierownika Działu Administracji i Zaopatrzenia należy w szczególności:

 

 1. Administrowanie i właściwe zabezpieczenie mienia Spółki.

 2. Koordynowanie pracy służb odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony mienia, utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu obiektów Spółki i terenów wokół tych obiektów, w tym

 3. Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Spółce, a w szczególności:

 

 1. ubezpieczeń od ognia,

 2. ubezpieczeń od kradzieży,

 3. ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej,

 4. ubezpieczeń obowiązkowych pojazdów mechanicznych,

 5. ubezpieczeń osobowych z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,

 6. ubezpieczeń za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

4. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami i najmem lokali użytkowych oraz terenów, a w szczególności:

 1. analiza rynku nieruchomości pod kątem aktualnych cen wynajmu i dzierżawy lokali i bieżące dostosowywanie stosowanych przez Spółkę cen do cen rynkowych, lub zgodnie ze strategią prowadzoną przez Zarząd w tym zakresie,

 2. ogłaszanie przetargów na najem lub dzierżawę lokali i terenów zbędnych do bieżącej działalności Spółki – dbałość o rentowność najmu i dzierżawy,

 3. udział w postępowaniu przetargowym,

 4. opracowywanie projektów umów dzierżawy i najmu lokali i terenów,

 5. fakturowanie należności za dzierżawę i najem lokali i terenów,

 6. prowadzenie całości dokumentacji związanej z najmem i dzierżawą.

 7. prowadzenie ewidencji i dokumentacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Spółki oraz wykonywanie przy udziale Radcy Prawnego czynności związanych z dokonywaniem zmian w ich stanie faktycznym i prawnym.

 

 1. Administrowanie budynkiem Biurowca.

 2. Zaopatrywanie pracowników Biurowca w niezbędne do pracy materiały biurowe.

 3. Prawidłowe zabezpieczenie obiektu Basenu Kąpielowego.

 4. Nadzór nad Recepcją budynku Biurowca.

 

Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Spółki, zgodnie ze strategią ustaloną przez Zarząd i w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki.

 

6. Do zadań Kierownika Sekcji ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 

  1. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i innymi jednostkami w zakresie pełnego obłożenia bazy Spółki, w tym: sporządzanie ofert dla i nadzór nad prawidłową realizacją umów.

  2. Przygotowanie i rozsyłanie skierowań zgodnie z harmonogramami turnusów w Spółce i obowiązującym rozdzielnikami skierowań sporządzonym na podstawie umów z jednostkami określonymi w ust.l.

  3. Prowadzenie rejestrów i innej wymaganej dokumentacji wymaganych przepisami prawa i umowami z NFZ , MOPS , PCPR.

  4. Prawidłowe i terminowe rozliczanie poszczególnych obiektów z osób i osobodni.

  5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie faktur za usługi lecznicze i badania diagnostyczne.

  6. Współpraca z Pionem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie prawidłowej realizacji zadań planowych w Pionie Lecznictwa.

  7. Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów obłożenia bazy szpitalnej i sanatoryjnej w obiektach Spółki.

  8. Współpraca z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska w zakresie prowadzonej działalności.

  9. Prowadzenie spraw dotyczących kadry medycznej.

  10. Nadzór i koordynacja działań w zakresie jakości wyżywienia w sanatoryjnych i szpitalnych punktach żywienia, pod kątem dietetyki.

Kierownik Sekcji ds. Lecznictwa odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzanie ofert dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, rozdzielnictwo skierowań na leczenie uzdrowiskowe zgodnie z zawartymi umowami oraz prawidłowe prowadzenie spraw organizacyjnych i całości dokumentacji Pionu Lecznictwa.

 

7. Do zakresu działania Kierownika Działu Księgowości należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

 2. Dekretowanie operacji gospodarczych oraz nadzór nad prawidłowością dekretacji wszystkich dokumentów księgowych.

 3. Sporządzanie not rozliczeniowych z list płac oraz wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

 4. Kontrolowanie pod względem zgodności z Ustawą o rachunkowości oraz Zakładowym planem kont wszystkich not przekazywanych do Księgowości.

 5. Bieżące kontrolowanie prawidłowości i terminowości prowadzenia ewidencji analitycznej oraz comiesięczne sprawdzanie zgodności urządzeń analitycznych z syntetyką.

 6. Sporządzanie not księgowych z operacji prowadzonych na rachunkach bankowych, sprawdzanie zgodności sald wszystkich rachunków bankowych z syntetyką.

 7. Prowadzenie ewidencji analitycznej przychodów i wydatków dotyczących m.in.:

 

 1. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 2. Funduszu Zadań Wyodrębnionych,

 3. inwestycji, w rozbiciu na zadania inwestycyjne,

 1. pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów.

 1. Grupowanie dokumentów dotyczących zakupów i robót inwestycyjnych.

 2. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i sporządzanie not dotyczących przychodów tego majątku.

 3. Comiesięczne ustalanie zaangażowania środków obrotowych w działalności inwestycyjnej i socjalnej.

 4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych zgodnie z ustaleniami komisji inwentaryzacyjnych, egzekwowanie zapłat należności za niedobory zawinione .

 5. Nadzór nad prawidłowością rozliczania kosztów, dostosowywanie metod i wskaźników do zmieniających się warunków działania Spółki.

 6. Sporządzanie not memoriałowych po zakończeniu roku obrachunkowego, przeniesienie sald z kont zespołu 7 na konto „wynik finansowy” oraz sporządzanie korekt związanych z ustaleniami biegłych rewidentów badających bilans.

 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych, tj.:

 1. bilans i rachunek zysków i strat za okresy roczne,

 2. sprawozdanie F-01 za okresy miesięczne i kwartalne i innych.

Kierownik Działu Księgowości odpowiedzialny jest za prawidłowe rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością finansową Spółki.

8. Do zakresu działania Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego należy w szczególności:

 

 1. Nadzór nad pracą Działu Ekonomiczno-Finansowego, w tym dotyczący m.in. księgowania i rozliczania wyciągów bankowych, naliczania i księgowania odsetek za zwłokę od należności, zobowiązań handlowych oraz publiczno-prawnych Spółki, księgowania kompensat, tworzenia i rozwiązywania rezerw na należności, uzgadniania sald księgowych od należności i zobowiązań, przygotowywania dokumentów dla Działu Prawnego Spółki niezbędnych do prowadzenia postępowań ugodowych i sądowych, sporządzania raportów o stanie środków pieniężnych, należności zobowiązań Spółki, wprowadzaniem do programu księgowego formularzy ofertowych dotyczących zamówień publicznych, wezwaniami do zapłaty dotyczącymi opakowań zwrotnych, współudział w uzgadnianiu sald należności za opakowania oraz sald kaucji i innych.

 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z wytycznymi Zarządu Spółki oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 3. Ustalanie wielkości i struktury budżetu Spółki.

 4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych.

 5. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących sytuacji finansowej Spółki, w tym „Sprawozdań z przepływu środków pieniężnych".

 6. Prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz w Kasie Głównej Spółki.

 7. Dokonywanie płatności za zobowiązania publiczno-prawne wynikające z deklaracji:

 

 1. podatku od towarów i usług VAT,

 2. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

 3. podatku od nieruchomości,

 4. podatku od środków transportowych,

 5. obowiązkowych wpłat z zysku (dywidenda),

 6. odpisów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych.

 

 1. Rozliczanie finansowania inwestycji – sporządzanie kwartalnych, rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji obejmujących część finansową inwestycji.

 2. Egzekwowanie należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty należności.

 3. Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Spółce.

 4. Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wniosków kredytowych, leasingowych, faktoringowych i innych.

 5. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych danych o sytuacji finansowej Spółki do współpracujących banków – struktury należności i zobowiązań, prognoz finansowych.

 6. Udział w przetargach i dokonywanie sprawdzenia ofert przetargowych pod względem prawidłowości obliczeń.

 7. Przygotowywanie miesięcznych zestawień do Działu Zamówień Publicznych w zakresie stopnia realizacji poszczególnych umów.

 8. Comiesięczne uczestniczenie w pracach mających na celu sporządzenie wyniku Spółki - dokonywanie kalkulacji Kosztów Wydziałowych Spółki.

 9. Prowadzenie negocjacji telefonicznych oraz pisemnej korespondencji z kontrahentami w zakresie regulowania zobowiązań – przygotowywanie porozumień, harmonogramów spłaty.

 10. Programowanie rozwoju Spółki oraz planowanie gospodarcze poprzez sporządzanie rocznych planów jej działalności.

 11. Opracowywanie planów ekonomiczno-finansowych dla poszczególnych pionów organizacyjnych Spółki.

 12. Inicjowanie i koordynowanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania ekonomiczno-finansowych planów działalności.

 13. Planowanie i ustalanie funduszu płac i zatrudnienia.

 14. Opracowywanie nakładów kosztów w planach działalności Spółki.

 15. Projektowanie wyników oraz stopni rentowności - w planach dla poszczególnych działalności.

 16. Opracowywanie analiz ekonomicznych operatywnych, okresowych, kompleksowych i problemowych.

 17. Analizowanie działalności Spółki - inicjowanie programu poprawy wyników ekonomicznych.

 18. Opracowywanie propozycji cen za surowce , towary, usługi sprzedawane przez Spółkę oraz cen za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych i terenów – we współpracy z komórkami merytorycznie odpowiedzialnymi za ich sprzedaż w Spółce.

 19. Udział w opracowywaniu norm zatrudnienia, wskaźników wydajności pracy, wskaźników wzrostu płac , itp.

 20. Opracowywanie analiz dotyczących ekonomicznych uzasadnień bieżących lub przyszłych decyzji gospodarczych.

 21. Kontrola realizacji wykonania planów, w tym kontrola gospodarki w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.

 22. Sporządzanie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa.

 23. Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych informacji w zakresie podstawowych wskaźników analizy rzeczowo-finansowej działalności Spółki do wiadomości Członków Rady Nadzorczej.

 24. Opracowywanie Kwartalnej Informacji o Spółce na podstawie wytycznych Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego odpowiada za całokształt zagadnień wynikających z zadań planowania i bieżącej kontroli wykonywania planowanych wskaźników ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych, oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej w Spółce.

 

9. Do zakresu działania Kierownika Działu Spraw Osobowych i Socjalnych należy w szczególności:

 1. Opracowywanie zasad polityki gospodarowania kadrami w oparciu o wytyczne założeń strategicznych Spółki.

 2. Realizacja polityki kadrowej Spółki:

 

 1. opracowywanie planów i bilansowanie potrzeb kadrowych Spółki,

 2. analizowanie rozmieszczenia kadr , poziomu fluktuacji, absencji chorobowej itp.,

 3. opracowanie zasad kwalifikowania i prowadzenie rejestru rezerwy kadrowej ,

 4. prowadzenie dokumentacji w zakresie ruchu kadr, warunków pracy i płacy zatrudnionych , czasu zatrudnienia, świadczeń pracowniczych , itp.,

 5. załatwianie spraw związanych z angażowaniem, zwalnianiem i przeszeregowaniem pracowników,

 6. nadzór funkcjonalny nad dyscypliną pracy,

 7. nadzór nad stanem i strukturą zatrudnienia, prowadzenie stosownych analiz ,

h) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin, spraw rentowych i emerytalnych,

i) penetrowanie rynku pracy w celu poszukiwania potencjalnych kandydatów do zatrudnienia,

j) sporządzanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,

k) doradztwo na rzecz kadry kierowniczej w zakresie gospodarowania kadrami.

3. Realizowanie zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr :rejestrowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników Spółki,

 1. opracowywanie planów szkolenia w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych,

 2. organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych i zawieranie umów na szkolenia zewnętrzne,

 3. współpraca z zewnętrznymi jednostkami kształcenia kadr ,

 4. realizacja polityki stypendialnej,

f) organizacji staży i praktyk zawodowych .

4. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych Spółki:

 1. analizowanie sytuacji bytowej zatrudnionych ,

 2. opracowywanie planu działalności socjalno-bytowej Spółki w oparciu o politykę finansową Spółki obowiązujące akty prawne w tym zakresie ,

 3. realizacja polityki pomocy socjalno-bytowej świadczonej przez Spółkę

 4. nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń socjalnych należących do Spółki,

 5. nadzór nad udzielaniem zapomóg oraz innych świadczeń pracownikom, emerytom i rencistom Spółki.

Kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych odpowiedzialny jest za zgodne z przepisami prawa funkcjonowanie spraw osobowych pracowników Spółki oraz właściwą organizację zabezpieczenia socjalno-bytowego.

 

10. Do zakresu działania Kierownika Działu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie procesów przetargowych – ich przebiegu i realizacji, o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane

 2. Opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy komisji przetargowej.

 3. Nadzorowanie nad przyjmowaniem i rejestracją wniosków oraz określaniem trybu postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego.

 4. Zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Przewodniczenie w komisjach przetargowych.

 6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach dotyczących postępowania o zamówienia publiczne.

 7. Nadzorowanie ogłaszania postępowań, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

11. Do zakresu działania Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego należy
w szczególności :

 1. Prowadzenie ruchu Zakładu Górniczego oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji geologicznej.

 2. Kontrola i nadzorowanie realizacji planu ruchu Zakładu Górniczego.

 3. Organizowanie i nadzór nad wydobyciem naturalnych zasobów mineralnych.

 4. Zgłaszanie wniosków o utworzenie bądź korektę granic obszarów górniczych złóż wód leczniczych.

 5. Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin, zgodnie z przepisami prawa górniczego .

 6. Prowadzenie ewidencji zasobów balneologicznych.

 7. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywanych remontów i konserwacji urządzeń służących wydobywaniu kopalin, a w szczególności urządzeń wgłębnych i nawierzchniowych, rurociągów i zbiorników.

 8. Nadzorowanie transportowania wód leczniczych oraz kontrolowanie konserwacji urządzeń pomiarowych i wydobywczych.

 9. Magazynowanie wód mineralnych oraz prowadzenie remontów zbiorników .

 10. Nadzór nad prowadzeniem pomiarów i badań parametrów fizyko-chemicznych i złożowych.

 11. Wykonywanie według własnych możliwości technicznych oczyszczania otworów oraz wykonywanie innych robót w sieciach wód mineralnych.

 12. Wydobywanie, rozdzielanie i transport gazów towarzyszących wodom leczniczym.

 13. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej złóż , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 14. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ilości i jakości wydobywanych wód leczniczych i gazu.

 15. Inicjowanie, wdrażanie i nadzorowanie wprowadzania postępu technicznego w zakresie eksploatacji i geologii, surowców balneologicznych.

 16. Utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami działającymi w zakresie funkcjonowania Zakładu Górniczego.

 17. Udział w pracach naukowych i badawczych prowadzonych w zakresie działania Zakładu Górniczego na terenie Uzdrowiska.

 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa o ochronie środowiska naturalnego.

Kierownik Ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego odpowiedzialny jest za prawidłową działalność Zakładu, a w szczególności za zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie eksploatacji złóż surowców mineralnych i prawidłowe sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

 

12. Do zadań Kierownika Sekcji Usług Zabiegowych należy w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem działalności bazy zabiegowej UKŻ, w celu jak najpełniejszego wykorzystania jej zasobów i maksymalizacji zysków z działalności zabiegowej.

 2. Koordynowanie działalności zabiegowej we wszystkich obiektach UKŻ – w tym optymalnego wykorzystywania czasu pracy osób wykonujących zabiegi i pozostałego personelu wykonującego czynności związane z obsługą bazy zabiegowej.

 3. Pozyskiwanie jak największej liczby klientów korzystających z bazy zabiegowej UKŻ. Nadzór i szkolenie personelu w zakresie postaw wobec klientów korzystających z bazy zabiegowej, oraz w zakresie podejmowania działań na rzecz pozyskiwania nowych klientów.

 4. Dbanie o jak najpełniejsze wykorzystywanie urządzeń leczniczo-prozdrowotnych UKŻ.

 5. Dbanie o stałe aktualizowanie przez podległy personel, wiedzy na temat możliwości zastosowań urządzeń i sprzętu bazy zabiegowej.

 6. Nadzór nad utrzymywaniem wszelkich urządzeń i aparatów w dobrym stanie technicznym.

 7. Inicjowanie i organizowanie po uzyskaniu akceptacji Zarządu, akcji promujących ofertę zabiegową w obiektach Uzdrowiska , po akceptacji budżetu akcji przez Zarząd lub wskazaną przez Zarząd Spółki osobę.

 8. Inicjowanie i organizowanie po uzyskaniu akceptacji Zarządu, spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów oraz innych wydarzeń mających na celu wzrost rentowności obiektów UKŻ.

 9. Podejmowanie innych działań wpływających na wzrost rentowności obiektów UKŻ – szczególnie w oparciu o wykorzystanie istniejącej bazy zabiegowej.

 10. Dbanie o atrakcyjność bazy zabiegowej oraz zabiegów wykonywanych UKŻ i poddawanie przełożonemu sugestii zmian w tym zakresie.

 11. Optymalny dobór personelu świadczącego usługi zabiegowe w UKŻ, w tym optymalny dobór form i czasu zatrudnienia, przygotowywanie propozycji wysokości stawek wynagrodzeń personelu w powiązaniu z rentownością zabiegów i stopniem wykorzystania zatrudnionego personelu.

 12. Współpraca z Naczelną Pielęgniarką i Pielęgniarkami Koordynującymi obiektów w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc na zabiegach oraz podległego personelu.

 13. Inicjowanie pozyskiwania praktykantów studentów/uczniów szkół o profilach zbieżnych z zakresem działalności zabiegowej UKŻ, oraz przygotowywanie programów praktyk i nadzór nad ich realizacją.

 14. Nadzór i pomoc przy opracowywaniu harmonogramów pracy fizjoterapeutów przez koordynatorów działów zabiegowych w obiektach Spółki.

 15. Inicjowanie i wprowadzanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących połączenia stanowisk pracy, ich ilości oraz rotacji pracowników na tych stanowiskach, opartych na zbliżonych zasadach z uwzględnieniem specyfiki pracy w każdym z budynków.

 16. Nadzór oraz wprowadzenie jednolitych zasad i standardów dotyczących planowania zabiegów w obiektach spółki.

 17. Nadzór dotyczący ustalania wyłączeń w planowaniu zabiegów na dany miesiąc oraz wprowadzenie jednolitych zasad wydawania dni wolnych zaległych i urlopów w poszczególnych obiektach.

 18. Planowanie zabiegów dla pacjentów NFZ i gości komercyjnych UKZ.


 

Kierownik Sekcji ds. Usług Zabiegowych odpowiedzialny jest za prawidłowe i optymalne wykorzystanie bazy zabiegowej Uzdrowiska, oraz jej rentowność

13. Do zadań Kierownika Biura Rozwoju i Marketingu należy w szczególności :

 1. Nadzór nad pracą Biura Rozwoju i Marketingu.

 2. Realizowanie przyjętej przez Zarząd w danym okresie strategii działania i rozwoju Spółki.

 3. Opracowywanie rocznych planów działalności oraz budżetu dla działalności z zakresu marketingu , promocji i reklamy wyrobów i usług oraz nadzór nad ich realizacją.

 4. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów itp., w ścisłej współpracy z Dyrektorem Handlowym, Głównym Księgowym, Dyrektorem ds. Lecznictwa.

 5. Analiza rynku i podmiotów konkurencyjnych dla wszystkich obszarów działania Spółki, w tym produkcji wód, lecznictwa, działalności zabiegowej i rekondycyjnej.

 6. Poszukiwanie możliwości promocji produktów i usług Spółki.

 7. Nawiązywanie kontaktów w zakresie marketingu, promocji i reklamy produktów i usług Spółki.

 8. Negocjowanie warunków promowania i reklamy produktów i usług Spółki.

 9. Stałe analizowanie obszarów działalności Spółki, pod kątem ich rozwoju, konkurencyjności na rynku i podnoszenia rentowności sprzedaży.

 10. Stała współpraca z Pionem Handlowym, Pionem Produkcji i UZG oraz Pionem Lecznictwa w celu maksymalizacji zysków Spółki ze sprzedaży jej produktów i Usług.

 

14. Do zadań Stanowiska Farmacji Szpitalnej należy w szczególności :

 1. Organizowanie zaopatrzenia Spółki w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

 2. Odbiór, sprawdzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych dostarczonych do Działu Farmacji Szpitalnej Zleceniodawcy, pod względem zgodności z dokumentem potwierdzającym zapotrzebowanie Spółki na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ich jakości i terminu przydatności.

 3. Udzielanie informacji żądanych przez Spółkę oraz potrzebnych do wydawania produktów i wyrobów medycznych, zgodnie z dokumentem potwierdzającym zapotrzebowanie na zakup określonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, poszczególnym komórkom organizacyjnym Spółki.

 4. Prowadzenie ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych (tzw. książki aptecznej) w Dziale Farmacji Szpitalnej oraz jej przechowywanie w ww. dziale i udostępnianie do wglądu na każde żądanie Spółki.

 5. Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Spółce.

 

§ 12 .

Zakres czynności i odpowiedzialności osób pełniących samodzielne funkcje w Spółce.

Osobami pełniącymi samodzielne funkcje w Spółce są:

 1. Radca Prawny (Adwokat)

 2. Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 3. Inspektor ds. Przeciwpożarowych

 4. Inspektor Kontroli Wewnętrznej

 5. Inspektor ds. Obronnych

6. Specjalista ds. Zarządzania Jakością

7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego (Adwokata) należy w szczególności:

 1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki.

 2. Wydawanie opinii prawnych na wniosek organów Spółki we wszystkich sprawach, a w szczególności:

 

 1. w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym,

 2. w sprawach zawierania umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu znacznej wartości,

 3. w sprawach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,

 4. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

 5. w sprawach związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

 6. zawierania i rozwiązywania umów z kontrahentami,

g) zawierania ugody w sprawach majątkowych,

h) umorzenia wierzytelności,

i) zawiadomienia organu powołanego dościgania przestępstw o stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu.

3. Informowanie organów i jednostek organizacyjnych Spółki o :

 1. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Spółki

 2. uchybieniach w działalności Spółki w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

 

 1. Występowanie w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami orzekającymi w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Uczestniczenie w prowadzonych przez Spółkę rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu znacznej wartości.

 3. Opracowywanie wzorów umów dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie wszystkich umów zawieranych przez Spółkę pod względem formalno- prawnym.

 4. Udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i związkowym, działającym na terenie Spółki na ich wniosek.

 5. Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki.

 

2. Do zakresu działania Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności.

 1. Dokonywanie okresowych kontroli, ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki.

 2. Dokonywanie analiz oraz ocen przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opracowywanie wniosków o charakterze profilaktycznym oraz sporządzanie protokołów i sprawozdań w tym zakresie.

 3. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w zakresie spraw dotyczących Spółki.

 4. Nadzorowanie realizacji zarządzeń pokontrolnych kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

 5. Wskazywanie przedsięwzięć zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz opracowywanie wytycznych dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Opracowywanie przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych zbiorczych planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Kontrola prawidłowości wykorzystania nakładów finansowych na cele bhp.

8. Udział w pracach komisji przyjmujących do eksploatacji nowo zbudowane lub przebudowane obiekty nowo instalowane lub remontowane maszyny, urządzenia.

9. Udział w pracach przy ocenie projektów inwestycyjnych pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji.

10. Współpraca ze Związkami Zawodowymi i organami nadzoru nad warunkami pracy i służbą zdrowia w zakresie bhp.

11. Opracowywanie wniosków do planów szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola nad szkoleniem.

12. Opracowywanie projektów dotyczących warunków norm wyposażenia pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt ochrony osobistej, nadzór merytoryczny nad ich wykorzystaniem.

13. Merytoryczna ocena przydatności zakupywanej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej, urządzeń sanitarnych i sprzętu zapewniającego higienę pracy, kontrola terminowego i zgodnego z normami wydawania odzieży ochronnej i roboczej.

14. Udział w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o zabezpieczeniu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

 

3. Do zakresu działania Inspektora ds. przeciwpożarowych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i nadzór na Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Spółki zgodnie z wymogami prawa.

 2. Kontrola nad jednostkami organizacyjnymi czy spełniają wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 3. Kontrola spółki w sferze przestrzegania wymagań przeciwpożarowych w obszarze technicznym, technologicznym, budowlanym i instalacyjnym.

 4. Nadzór nad terminami konserwacji i napraw urządzeń ppoż.

 5. Kontrola jednostek organizacyjnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

 6. Brać czynny udział w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenia praz pożarowo niebezpiecznych.

 7. Wnioskowanie do osób będących kierownikami danych jednostek o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Do zakresu działania Inspektora Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich zleconych przez Zarząd Spółki kontroli w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 2. Ustalanie z Zarządem Spółki treści zarządzeń pokontrolnych.

 3. Wnioskowanie i opracowywanie ewentualnych zmian regulaminu kontroli wewnętrznej.

 4. Inspektor Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialny jest za prawidłowe przeprowadzanie czynności kontrolnych w Spółce oraz opracowywanie zarządzeń pokontrolnych i nadzór nad ich realizacją.

 

5. Do zakresu działania Specjalisty do Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw operacyjnych w zakresie spraw obronnych, związanych z działalnością statutową Spółki w czasie pokoju i w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

 2. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji organizacyjno-mobilizacyjnej.

 3. Współdziałanie z jednostkami obrony cywilnej oraz z jednostkami sprawującymi nadzór na terenie województwa w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej.

 4. Planowanie działalności Spółki w zakresie obronności.

 5. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej w Spółce .

 6. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.

 7. Koordynowanie działań w zakresie przygotowania ześrodkowania załogi Spółki oraz ewakuacji kuracjuszy obiektów Spółki i prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

 8. Planowanie i przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, warunków bytowych, opieki lekarskiej i społecznej dla osób podlegających ześrodkowaniu.

 9. Prowadzenie magazynu rezerw.

 10. Planowanie i nadzór nad realizacją środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zdań z zakresu obronności w Spółce.

 11. Prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz spraw tajnych i poufnych dotyczących obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Specjalista do Spraw Obronnych odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonywanie w Spółce zadań z zakresu obrony cywilnej, określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

6. Do zadań Specjalisty ds. Zarządzania Jakością należy w szczególności :

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa jakości surowców i wyrobów gotowych.

 2. Zarządzanie całością systemu jakości w Spółce w podziale na działalność usługową (gastronomiczną) i produkcyjną.

 3. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów jakości w komórkach organizacyjnych Spółki i ustalanie krytycznych punktów kontrolnych.

 4. Zarządzanie normami zakładowymi.

 5. Zarządzanie reklamacjami.

 6. Kontrolowanie oznakowania towarów.

 7. Tworzenie oraz wdrażanie procesów zabezpieczających jakość.

 8. Ocena dostawców według zatwierdzonych procedur.

 9. Kontakty ze służbami nadzoru nad żywnością w sytuacjach kryzysowych.

 10. Przeprowadzanie analiz zagrożeń.

 11. Prowadzenie regularnych analiz jakościowych w ujęciu: zakład, dostawcy, otoczenie, pracownicy, procesy produkcyjne.

 12. Prowadzenie dokumentacji kontroli jakości.

 Specjalista ds. Zarządzania Jakością odpowiada za prawidłowe zarządzanie systemem jakości w Spółce.

7. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu, należy :

 1. Kierowanie systemem ochrony informacji niejawnych w Spółce.

 2. Opracowywanie i uaktualnianie instrukcji ochrony informacji niejawnych

 3. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych , odrębnie dla każdej klauzuli.

 4. Ochrona systemów i sieci informatycznych.

 5. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przepisów o ich przestrzeganiu w Spółce.

 6. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

 7. Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.

 8. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami zabezpieczenie informacji niejawnych w Spółce.

 

Wszyscy pracownicy Spółki mają obowiązek współpracować ze sobą w celu wykonywania swoich zadań służbowych oraz realizacji celów Spółki.

 

Schemat organizacyjny odzwierciedlający powiązania decyzyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 


Data wytworzenia: 2007-10-17 15:15 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-17 13:09 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-21 Osoba modyfikująca: administrator portalu
Data stworzenia : 2007-10-17 15:03 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-17 15:03 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 10:46 Osoba modyfikująca : pdrl
Powered By Nowy Bip