Ogłoszenia

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów z siedzibą w Krynicy Zdroju
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPÓŁKI UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Nowotarskiego 9/4 , 33-380 Krynica – Zdrój za rok obrotowy 2017

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 jest prawidłowe oraz czy rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową jak też wynik finansowy badanej Spółki.

II. Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

1. W razie potrzeby biegły rewident będzie zobowiązany do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 o którego terminie powiadomiony będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 ponosi biegły rewident.

2. Biegły rewident po przedłożeniu opinii i raportu z badania, będzie zobowiązany
do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji, jak również w razie potrzeby do obecności na innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takich informacji).

III. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017, powinna w szczególności zawierać:

1. Informację o biegłym referencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie
do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru
i daty wpisu oraz informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie.

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki.

4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

5. Ogłoszenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

6. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem badania tego sprawozdania

7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki
wraz z harmonogramem prac.

8. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

9. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie w branży, w której działa Spółka.

10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym.

11. Wymagane dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowana oferenta.

IV. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego
przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017r. do godz.
12.00 na adres: Rada Nadzorcza Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. u. Nowotarskiego 9 /4, 33-380 Krynica Zdrój, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego „Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica Żegiestów za rok obrotowy 2017” za pośrednictwem poczty lub w bezpośrednio w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.

VI. Oferty nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.

VIII. Kryteriami oceny ofert będą:

1) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek (30%),

2) znajomość przez biegłego rewidenta branży w której działa Spółka (20%)

3) cena netto (50%)

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółki, natomiast wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 06.10.2017r.

X. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie o tym poinformowany pisemnie.

XI. Oferty, które nie zostaną wybrane zostaną zniszczone komisyjnie.

XII. Termin rozpoczęcia badania wstępnego określa się na dzień 2-go listopada 2017r.

XIII. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki –
w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018r. wraz z przekazaniem opinii i raportu
z badania.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

1. opublikowania na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o treści określonej w § 4
oraz przesłania do 10 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszenia w terminie do dnia 14 września 2017r.

2. zarejestrowania i właściwego zabezpieczenia ofert przez pracownika sekretariatu Spółki do momentu ich otwarcia przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki z biegłym wybranym przez Radę Nadzorczą.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych : 4 osoby. Liczba głosów „za”: 4, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów wstrzymujących się: 0.

 

Członkowie Rady Nadzorczej:

Michał Kaszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………..

Przemysław Gawłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej………………………...

Michał Siniawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………..

Krzysztof Woźniak – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………

Data stworzenia : 2009-01-07 15:10 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2009-01-07 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : administrator strony Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-13 09:50 Osoba modyfikująca : administrator portalu
Powered By Nowy Bip