Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

przetarg nieograniczony ustny na najem boksu handlowego nr 5, o powierzchni 10 m2 w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

Spółka Akcyjna

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”

ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdrój

tel. 18 471-23-95, 18 471 28 01

 

ogłasza przetarg nieograniczony ustny

na najem boksu handlowego nr 5, o powierzchni 10 m2 w Pijalni Głównej w Krynicy- Zdroju,

Cena wywoławcza - 2000 zł /miesięcznie

(cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT)

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty za następujące media :

c.o, energię elektryczną,(wg.podlicznika zamontowanego na koszt najemcy),wodę, według stawek przewidzianych przez ich dostawców.

Przed przetargiem ustnym należy wpłacić wadium w wysokości 2000,00- zł, do dnia 30.11.2017 roku (do godz.10 oo.) w Kasie Spółki lub na konto Wynajmującego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.Wadium wniesione przez oferentów, którzy nie wylicytują najwyższej kwoty zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium złożone przez najemcę który zaproponuje najwyższą kwotę będzie zarachowane na poczet czynszu.

Wadium przepadnie na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wylicytuje najwyższą kwotę uchyli się od zawarcia umowy.

Przystępujący do licytacji winni przedstawić:

  • nazwę, siedzibę i status prawny najemcy,

- rodzaj prowadzonej działalności handlowej,

  • kserokopie: NIP,REGON i KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • kserokopie dowodu wpłacenia wadium

  • deklarację na piśmie dot. wpłacenia kaucji w kwocie zaoferowanego 3-miesięcznego czynszu przed podpisaniem umowy najmu.

  • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym boksu,

Licytacja ustna odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. o godz.10 30 w Sali Konferencyjnej Spółki (pok.nr 4).

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Dział Administracyjny pok. 11,

tel. 471-22-36 oraz Kierownik Pijalni tel.696037785

UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW”S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

Krynica Zdrój, dnia 21.11.2017 r.

 

Ogłoszenia

Data stworzenia : 2009-01-07 15:10 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2009-01-07 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : administrator strony Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-19 13:51 Osoba modyfikująca : administrator portalu
Powered By Nowy Bip